PREJEMNIKI LEVIČNIKOV NAGRAD

AVGUST LEVIČNIK

Avgust Levičnik se je rodil leta 1877 v Gornjem Logatcu. Študij medicine je opravil na dunajski univerzi, kjer je diplomiral leta 1902. Z izobraževanjem je nadaljeval v dunajskih bolnišnicah, kmalu pa se je v zdravilišču Alland pri Badnu (zvezna dežela Spodnja Avstrija) že specializiral za zdravljenje jetičnih bolnikov. Leta 1905 je prišel v Ljubljano, kjer je imel zasebno prakso, postal pa je tudi član Društva zdravnikov na Kranjskem. Leto kasneje je postal še društveni zdravnik deželnega Pomožnega društva za bolne na pljučih. Prav to društvo je 1907. leta odprlo protituberkulozni dispanzer v Ljubljani, dr. Levičnik pa je postal njegov vodja. Leta 1914 so ga mobilizirali v vojsko, še istega leta pa je mnogo premlad na Poljskem umrl zaradi griže. Poudariti je treba, da je bil dr. Levičnik prvi slovenski specializirani ftiziolog, ta strokovnost pa mu je omogočila vodstvo prvega protituberkuloznega dispanzerja v Ljubljani. Po navedbah dr. Alfonza Levičnika, njegovega brata, je Avgust Levičnik že poskušal zdraviti tuberkulozne bolnike s pnevmotoraksom – z metodo, ki se je v naših krajih zares razširila po prvi svetovni vojni in je obveljala za najboljšo metodo za zdravljenje tuberkuloze vse do nekaj let po drugi svetovni vojni. Vsestranska strokovna razgledanost dr. Avgusta Levičnika se kaže tudi v njegovem slavnostnem govoru na zborovanju ob 50-letnici Društva zdravnikov na Kranjskem maja 1912, v katerem je dr. Levičnik sistematično predstavil razvoj in napredek medicine ter zdravstva v prvih petdesetih letih obstoja Društva.

AVGUST LEVIČNIK

Avgust Levičnik was born in 1877 in Gornji Logatec. He studied medicine at the Vienna University, graduated in 1902, and continued with his education in Vienna hospitals. Soon after, he specialized in treating patient with tuberculosis (TB) in a health resort in Alland near Baden (Lower Austria). He came to Ljubljana in 1905 where he opened a private practice and became a member of the Association of Doctors of Carniola. He was accepted as a doctor of the state Auxiliary Association for Patients With Lung Diseases a year later. This association opened an antituberculosis outpatient unit in Ljubljana in 1907 and Levičnik was appointed its head. He was sent to army in 1914 and died – much too young – of dysentery that same year in Poland. It should be pointed out that Levičnik was the first specialist in phthysiology in the then Yugoslavia. This specialty enabled him to be the head of the first antituberculosis outpatient unit in Ljubljana. As claimed by his brother Alfonz Levičnik, Avgust Levičnik made the first attempts to treat tuberculosis patients with pneumothorax – a method that spread only after the First World War and prevailed as the best method for the treatment of TB until some years after the Second World War. Avgust Levičnik was a well-versed doctor, which he also confirmed with his official speech at the 50th Anniversary Convention of the Association of Doctors of Carniola in 1912 in which he presented a systematic review and development of medicine and health service in the first fifty years of the Association’s existence.

Avgust Levičnik

Literatura/References:

Karlin M. Dr. Avgust Levičnik – prvi slovenski ftiziolog. Priroda, človek in zdravje, 1963: 214-215.

Kocijančič M. Petdeset let medicine: govor dr. Avgusta Levičnika na slavnostnem zborovanju ob 50-letnici Društva zdravnikov na Kranjskem, 23. maja 1912. ob 11. uri v dvorani Deželne vlade v Ljubljani. Zdrav Vestn 2007; 76(5):349-51.

As dr Jana Furlan–Hrabar dr.med.

1980

Prof dr Bojan Fortič dr.med.

1881

As mag Andrej Debeljak dr.med.

1982

Mag Aleksandra Skralovnik Štern dr.med

1983

As dr Jurij Šorli dr.med

1984

Mag Franc Kandare dr.med

1985

Mag Alenka Rus ing

1984

Mag Zlata Remškar dr.med

1986

Mag Stanislav Šuškovič dr.med.

1987

Mag Nikša Šegota dr.med.

1988

Mag Albert Klibučar dr.med

1989

Mag Igor Koren dr.med

1989

Mag Marija Zupančič dr.med

1989

Mag Miha Gril dr.med

1990

Mag Branko Mežnar dr.med

1990

Mag Marjeta Terčelj Zorman dr.med

1991

Mag Anton Štern dr.med

1992

Mag Mitja Košnik dr.med.

1993

Mag Stanislav Kajba dr.med

1994

Mag Franc Šifrer dr.med

1995

Mag Matjaž Turel dr.med.

1996

Doc dr Mitja Košnik dr.med.

1998

Doc dr Matjaž Fležar dr.med.

1999

Mag Franc Kandare dr.med.

2001

Mag Arijana Maček dr.med

2004

Mag Mateja Marc dr.med.

2006

As mag Mihela Zidarn dr med.

2006

As dr Lučka Debevec dr med.

2007

As mag Igor Požek dr.med.

2007

As mag Jurij Regvat dr.med.

2007

Prim. mag. Jurij Zalar dr med

2007

As.mag. Renato Eržen

2008

Asist.dr. Sabina Škrgat Kristan, dr.med.

2009

Mag. Peter Kecelj, dr. med.

2010

Asist. mag. Aleš Rozman, dr. med.

2010

Prim.dr. Robert Marčun, dr.med.

2012

Asist.dr. Renato Eržen, dr.med.

2013

Dr. Nika Lalek, dr.med.

2013

Asist. dr. Mihaela Zidarn, dr.med.

2014

Dr. Anton Lopert, dr.med.

2015

Dr. Matevž Harlander, dr.med.

2016

Doc. dr. Aleš Rozman, dr.med.

2017

Dr. Julij Šelb, dr.med.

2017

Dr. Polona Mlakar, dr.med.

2017